Print Voeg bladwijzer toe

Notarieel

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
Op huijden den vierden augustij seven-
tien hondert en drie compareerden voor
mijn Pieter Leechburch notaris hoofts
van Utrecht alsmede bij de Ed:[ele] ende achtbare
Heeren Burgem[eester]en ende vroedschappe
derselver stadt gepermitteert binnen
Utrecht residerende in presentie van de
naarbenoemde getuijgen hier toe
versocht Huijch Bom lest weduwnaar
van Leentgen Bastiaans de Coole toe-
comende bruidegom woonende in den
dorpe in de onder den gerechte van
Harmelen ter eenre ende Merrichje
Gerrits Verhorst weduwe van Luijt de
Vogel toecomende bruijt mede woonende
in den dorpe ende onder den gerechte van
Harmelen ter andere zijden beijde mij
notaris bekent dewelcke verclaarden
ter eeren Godts metten anderen een
wettich houwelijck beraamt ende geslooten
te hebben in voegen als volgt voor
eerst soo belooven de toecomende
echtel[ieden] haaren voorgenomen houwel[ijk]
eerstdaags naar christelijck gebruijck
ende costume van den lande te sullen
doen solemniseren tot arancement
van welck voorgenomen houwelijck
de toecomende echtel[ieden] ten wedersijden
sullen aanbrengen soodanige goederen
ende effecten als een ijder van henen
in eijgendom is competerende opde
lasten ende schulden van pachten en


Notarieel huwelijksvoorwaarden afb.1
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum26 dec 2016
AlbumsNotarieel U97a11 - 47

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling