Print Voeg bladwijzer toe

Notarieel

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
ongelden mitsgaders toecomende
bruidegoms voorkinderen haar moeder
za:[liger] ..... als andersints alle dewelcken
de toecomende echtelieden bij twee aparte
specificutien belooven te sullen doen
stellen ende voor de solemnifatie des
houwelijcks aan den anderen betekent
belooven over te leveren dewelcke
ten wedersijden soo crachtich ende
bindich sullen worden gehouden
als off deselve van woorde tot woorde
in desen ware geinfereert sijnde
voorts conditien voor bande des
houwelijcx dat de gemeenschap
van goederen tusschen de toecomende
echtelieden sal sijn ende blijven geseclu-
deert ende uijtgeslooten blijvende
echter winst ende verlies staande
houwelijck te vallen halft ende halft
erffenisse ende besterffenisse sal
voor geen winst gereeckent worden
voorts is geconditioneert in cas
den toecomende bruijt eerst deser
werelt mocht comen te overlijden
dat in sulcken cas de toecomende
bruijt uijt des toecomendebruij-
degoms gereetste goederen tot
een douanie sal genieten ende
verbetert sijn een recht (scuits)
gedeelte soo oock ter contrarie


Notarieel huwelijksvoorwaarden afb.2
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum4 jan 2017
AlbumsNotarieel U97a11 - 47

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling