Print Voeg bladwijzer toe

Notarieel

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
de toecomende bruijt voor harer
toecomende bruijdegom eerst deser
werelt mocht komen te overlijden
dat in soodanigen geval den toecomenden
bruijdegom uijt des toecomende
bruijts gereetste goederen sal [ver]betert
sijn de somme van twee hondert
gulden alle welcke conditien de toe-
comende echtel[ieden] ende hare adsistenten
den anderen belooven te voldoen [ende]
naar te comen als luijden met eeren
alles ondert [ver]bandt van hare personen
[ende] goederen met (subnuckie) 's Hoofs
[ende] gerechte der stadt Utrecht [ende] allen
anderen Heeren, Hoven, rechteren
[ende] gerechten versoeckende hier van
gemaackt [ende] gelevert te worden
houwelijxe voorwaarden in forma de-
welcke ick not[ari]s [ver]gunst hebbe ende
in dese aldus gesaan [ende] gepasseert
binnen Utrecht ter presentie van
Johan Leder [ende] Dirck Damhost
........... mijns notaris getuijgen van
geloove hiertoe versocht die dese neffens
de toecomende echtel[ieden] [ende] mij notaris
mede onderteeckent hebben ten tijde
[ende] plaatse als boven


Notarieel huwelijksvoorwaarden afb.3
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum5 jan 2017
AlbumsNotarieel U97a11 - 47

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 76» Volgende»     » Dia voorstelling