Notarieel

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 75» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
Op huijden den 9en december 1680 ouden stijl
compareerden voor mijn Pieter Leechburch
openbaar notaris bij den Ed:[ele] Hove van
Utrecht geëedt [ende] geadmitteert binnen
Utrecht residerende ende de getuijgen
naarbenoemt daartoe versocht
Niesgen Dircks Bosch weduwe [ende] boedel-
harster van za:[liger] // Jan // Joosten Binnendijck
woonende in Harmelreweert mij notaris
bekent de welcke [ver]claarde mits
desen wel [ende] wettel[ijk] deuchdel[ijk] schuldich te
sijn aan [ende] ten behoeve van Huijch Claasse
Bom onmundige naargelaten zoone van
Claas Huijgen Bom // [ende] Neeltje Corn[eli]s Damman // sijn erven off sijns
recht wettel[ijk] vercrijgende de somma van
twee hondert acht en tachtich car[olus]
gul[den] tot xx st[uive]rs 't stuck spruijtende
uijt saacke van goet deuchdelijck
geleent aangetelt gelt haar compa[ranten]
neffens haar gemelte man za:[liger] omtrent
maij inden jare 1671 door de momboirs
van den voorsz[egde] onmundige geleent
aangetelt [ende] op interesse gedaan
[ende] in haren oirbaar geëmploijeert onder
conditie off daarvan obligatie mocht
sijn gepasseert en soo die te voorschijn comt
dat de selve door desen sal sijn geanuul-
leert en [ver]nietght beloovende de compa[ranten
van de voorsz[egde] twee hondert acht en tachtich
gul[den] cap[ite]ls jaarlijcx tot interesse te betalen
...... gulden tien st[uive]rs sijnde jegens vier per
cento welck intrest noch resteert sedert
maij deses jaars 1680 boven noch vijff en
veertich gul[dens] seventien s[tuive]rs xiiii p[enningen] tot
dato als boven [ver]...... alle betalingen affge-
toogen sijnde welcke [ver]scheenen renten de
comparante tot vermaninge beloofte
vol doen sullende verders 't eerste jaar
renten van't voorsz[egde] capitaal [ver]schene sijn
op maij in den jare 1681 [ende] soo voortaan


Notarieel lening afb.1
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum5 jan 2017
AlbumsNotarieel lening

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 75» Volgende»     » Dia voorstelling