Gezin: Cornelis Bon / Mensje Stigter

getr. 29 apr 1843  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document


 

» Gezinsblad    

Bezig...
Op heden den negen en twintigsten der maand april achttienhonderd
drie en veertig, zijn voor ons ondergeteekende Petrus Susenus Otto van Tuluw Wurdsma Burgemeester
Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Ouder Amstel
in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Cornelis Bon jonkman van beroep werkman oud vijf en twintig jaren,
geboren te Nieuwer Amstel en wonende te Ouder Amstel meerderjarige zoon van
Gerrit Bon en van Dirkje Bloklander beiden overleden zijnde derzelve
grootouders van vaders en moederszijde beiden overleden
                                         En
Mensje Stigter jongedochter zonder beroep oud twintig jaren geboren en
wonende te Ouder Amstel meerderjarige dochter van Dirk Stigter en van Ma-
ria van den Roogaard beiden overleden en vermits hare minderjarigheid tot het
aangaan van haar tegenwoordig huwelijk geadsisteerd door Dirk Kuijk in
qualiteit van voogd van beroep karnemelksboer wonende te Ouder Amstel en Cornelis
Udda Haak in qualiteit van toezienden voogd van beroep kastelein wonen-
de onder Nieuwer Amstel die ten dezen mede compareeren en tot het na te mel-
den huwelijk hunne toestemming geven.

En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de
beiden huwelijksafkondigingen zoo alhier als binnen de Gemeente Nieuwer
Amstel woonplaats van den toezienden voogd der comparante bruid: op zon-
dagen den zestienden en drie en twintigsten april beiden dezer jaare acht-
tien honderd drie en veertig hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afge-
loopen Het geboorte extract van den comparant bruidegom verleden
door den Heer Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Ge-
meente Nieuwer Amstel Het certificaat van voldoening aan de Nationale
Militie van den comparant verleden door zijne Excellentie den Heer Staatsman
Gouverneur der Provincie Noord Holland Het dood extract van des comparants
vader Het geboorte extract van de comparante bruid mitsgaders de dood
extracten van der comparantes overleden ouders alhier door ons Burgemeester
Ambtenaar van den Buergerlijken Stand der gemeente Ouder Amstel verleden

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet
uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Cornelis Griffioen van beroep tapper oud acht en veertig jaren
Frans Nieuwentijd van beroep koopman oud twee en veertig jaren
Jacob de Wilde van beroep gemeente beambte oud negen en vijftig jaren
en Evert van Voorthuizen van beroep veldwachter oud een en
veertig jaren alleen goede vrienden van de comparanten en te Ouder Amstel woonachtig

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten,
de getuigen en ons is onderteekend. hebbende nachthans de comparant toezien-
den voogd verklaard niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen


Huwelijksakte / Marriage Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum4 mrt 2017
PlaatsOuder-Amstel
Verbonden metGezin: Bon/Stigter (F4153)

» Gezinsblad