Burgelijke Stand

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 1055» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
In het jaar achttien honderd zes en zestig
den zeven en twintigsten der maand januarij
zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester
benoemd ambtenaar van de Burgerlijken
Stand der gemeente Moordrecht op het huis der gemeente
verschenen
Gerrit Snaterse oud dertig jaren van beroep baan-
spinner geboren en wonende in deze Gemeente weduwnaar
van Theodora Janmaat in leven van beroep hekelster
laatst gewoond hebbende en overleden in deze Gemeente
meerderjarige zoon van WIllem Snaterse in leven van
beroep arbeider laatst gewoond hebbende en overleden
in deze Gemeente en van Kaatje Noorland zonder beroep
wonende in deze Gemeente                         en
Cornelia van Adrichem jongedochter oud twee en
twintig jaren van beroep baanspinster geboren en wonen-
de in deze Gemeente minderjarige dochter van Jan van
Adrichem van beroep baander wonende in deze Gemeente
zijnde hierbij tegenwoordig en zijn toestemming gevende
en van Jakoba Vermeulen in leven zonder beroep
laatst gewoond hebbende en overleden in deze Gemeente
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen
huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen op
zondagen den veertienden en een en twintigsten janu-
arij dezes jaars des middags ten twaalf ure voor de
deur van ons huis der Gemeente zijn geschied blijkens
het register der huwelijks afkondigingen.
Geene verhindering tegen gemeld huwelijk ten onzer ken-
nisse zijnde gebragt zoo hebben wij ons ter hand doen
stellen de geboorte extracten van Bruidegom en Bruid
het doodextract van de vorige echtgenoote des Bruide-
goms alsmede van de moeder der Bruid allen den twaalf-
den januarij dezes jaars alhier afgegeven benevens een
certificaat van voldoening aan de nationale militie
door den Bruidegom den tienden januarij dezes jaars
door den Commissaris des Konings in de provincie Zuid
Holland afgegeven. Waarvan wij de aanstaande echtgenoo-
ten hebben afgevraagd of zij elkander tot echtgenooten
aannemen en of zij getrouwelijk alle de pligten zullen ver-
vullen welke door de wet aan den huwelijken staat ver-
bonden zijn waarop door hen in tegenwoordigheid der
na te noemen getuigen een toestemming antwoord zijnde
gegeven zoo hebben wij in naam der wet verklaard dat
Gerrit Snaterse en Cornelia van Adrichem
door het huwelijk zijn vereenigd
Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoor-
digheid van Johannes Snaterse oud vier en twintig
jaren arbeider broeder van de echtgenoot van
Bastiaan van Vlaardingen oud een en dertig jaren ar-
beider aanbehuwd broeder van den echtgenoot van
Dirk van Vlaardingen oud vier en twintig jaren arbeider
en van Jacob Plak oud dertig jaren arbeider alle
vier wonende in deze Gemeente en zijnde de twee laatstge-
noemde getuigen geen bloedverwanten der echtgenooten
of aan hen vermaagschapt
En is deze akte na gedane voorlezing door de echtgenoote
den vader van de echtgenoote den eersten en den laatsten
getuige nevens ons onderteekend verklarende de echtgenoot
en de tweede en derde getuige op gedane aanvraag hunne namen
niet te kunnen teekenen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd


Huwelijksakte / Marriage Certificate
Eigenaar/BronGroene Hart Archieven
Datum27 januari 1866
PlaatsMoordrecht
Verbonden metGezin: Snaterse/van Adrichem (F1837)

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 1055» Volgende»     » Dia voorstelling