Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand huwelijk Dirk Bon met Jacoba Johanna SchoutenBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand huwelijk Dirk Bon met Jacoba Johanna Schouten 
  Korte titel Dirk Bon met Jacoba Johanna Schouten 
  Archiefnummer Utrecht, akte 261 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S101 
  Tekst Op heden den vijf en twintigsten september achttien honderd negen en dertig,

  zijn voor ons ondergeteekende Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Utrecht, aan het huis

  der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Dirk Bon flankeur

  bij de negende afdeeling infanterie in

  garnizoen alhier geboren te Abcoude

  oud vier en twintig jaren meerderjarige

  zoon van Arie Bon en van Maria van

  Kallis beide overleden ter eenre

  En Jacoba Johanna Schouten

  buiten beroep geboren en wonende

  alhier oud vier en twintig jaren meerder-

  jarige dochter van Hermanus Schouten

  overleden en van Maria de Bruijn

  buiten beroep wonende alhier ter andere

  zijde. En verklaarde ons de moeder der

  bruid alhier tegenwoordig hare toe-

  stemming te geven tot dit huwelijk  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst de akte waaruit blijkt dat de beide afkondigingen alhier hebben

  plaats gehad den vijftienden en twee en twintigsten

  dezer maand waartegen geene oppositie

  is ingekomen ten tweede geboorte extracten

  der verloofden ten derde doodextracten

  van de ouders des bruidegoms ten vierde

  doodextract van den vader der bruid ten

  vijfde schriftelijke permissie van den

  Heer Kolonel Kommanderende de

  negende afdeeling infanterie ten zesde

  Certificaat van voldaan te hebben aan

  de loting voor de Nationale Militie  Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkanderen aannamen als man en vrouw, en getrouwelijk al

  de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen, ieder in het bijzonder

  met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd - Alles

  ingevolge de vierde afdeeling van de derde titel van het burgerlijk wetboek, en in tegenwoordigheid van Gerrit van

  Maanen concierge oud zeven en vijftig jaren

  Willem Martinus van Monsjou stadsbode

  oud twee en vijftig jaren Cornelis Martinus

  van Giessen stadsbode oud zeven en veertig

  jaren en Johannes van Embden bediende

  oud vijf en vijftig jaren allen alhier woon-

  achtig zijnde deze acte door ons vervaar-

  digd en voor gelezen aan de comparanten

  welke met ons hebben geteekend 
  Verbonden met (2) Dirk Bon
  Jacoba Johanna Schouten