Burgerlijken Stand huwelijk Dirk Bon met Jacoba Johanna SchoutenBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand huwelijk Dirk Bon met Jacoba Johanna Schouten 
  Korte titel Dirk Bon met Jacoba Johanna Schouten 
  Archiefnummer Utrecht, akte 261 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S101 
  Tekst Op heden den vijf en twintigsten september achttien honderd negen en dertig,
  zijn voor ons ondergeteekende Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Utrecht, aan het huis
  der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Dirk Bon flankeur
  bij de negende afdeeling infanterie in
  garnizoen alhier geboren te Abcoude
  oud vier en twintig jaren meerderjarige
  zoon van Arie Bon en van Maria van
  Kallis beide overleden ter eenre
  En Jacoba Johanna Schouten
  buiten beroep geboren en wonende
  alhier oud vier en twintig jaren meerder-
  jarige dochter van Hermanus Schouten
  overleden en van Maria de Bruijn
  buiten beroep wonende alhier ter andere
  zijde. En verklaarde ons de moeder der
  bruid alhier tegenwoordig hare toe-
  stemming te geven tot dit huwelijk

  En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst de akte waaruit blijkt dat de beide afkondigingen alhier hebben
  plaats gehad den vijftienden en twee en twintigsten
  dezer maand waartegen geene oppositie
  is ingekomen ten tweede geboorte extracten
  der verloofden ten derde doodextracten
  van de ouders des bruidegoms ten vierde
  doodextract van den vader der bruid ten
  vijfde schriftelijke permissie van den
  Heer Kolonel Kommanderende de
  negende afdeeling infanterie ten zesde
  Certificaat van voldaan te hebben aan
  de loting voor de Nationale Militie

  Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkanderen aannamen als man en vrouw, en getrouwelijk al
  de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen, ieder in het bijzonder
  met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd - Alles
  ingevolge de vierde afdeeling van de derde titel van het burgerlijk wetboek, en in tegenwoordigheid van Gerrit van
  Maanen concierge oud zeven en vijftig jaren
  Willem Martinus van Monsjou stadsbode
  oud twee en vijftig jaren Cornelis Martinus
  van Giessen stadsbode oud zeven en veertig
  jaren en Johannes van Embden bediende
  oud vijf en vijftig jaren allen alhier woon-
  achtig zijnde deze acte door ons vervaar-
  digd en voor gelezen aan de comparanten
  welke met ons hebben geteekend 
  Verbonden met Dirk Bon
  Jacoba Johanna Schouten