Burgerlijken Stand Geboorte Cornelia Maria Bon 1906Bron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand Geboorte Cornelia Maria Bon 1906 
  Korte titel Cornelia Maria Bon 1906 
  Auteur Ambtenaar van de Burgerlijken Stand 
  Archiefnummer Abcoude-Proostdij geboorte, akte 25, dagtekening 13 juli 1906 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S214 
  Tekst In het jaar negentien honderd zes den dertienden dag der maand julij
  verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude Proostdij
  Petrus Bon
  oud dertig jaren van beroep veenwerker wonende te Abcoude Proostdij
  Dewelke ons verklaarde dat op den dertienden dag der maand juli dezes jaars
  des voormiddags ten twee ure binnen deze Gemeente ten zijnen huize (Wijk C Numero zeven)
  is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Margaretha
  Bruine zonder beroep mede alhier wonende echtgenoote van den aangever
  aan welk kind gegeven worden de voornamen van Cornelia Maria
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Vermolen
  oud zes en zeventig jaren van beroep werkman wonende te Abcoude Proostdij
  en Pieter Brouwer
  oud zes en twintig jaren van beroep schipper wonende te Abcoude Proostdij als getuigen
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen 
  Verbonden met Cornelia Maria Bon