Burgelijken Stand Gerardus Jozef Maria AlbersBron informatie

 • Titel Burgelijken Stand Gerardus Jozef Maria Albers 
  Korte titel Gerardus Jozef Maria Albers 
  Archiefnummer Vinkeveen en Waverveen, akte 39, dagtekening 2 mei 1903 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S218 
  Tekst In het jaar negentien honderd drie den tweeden dag der maand mei
  verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vinkeveen en Waverveen
  Bernardus Albers
  oud acht en dertig jaren van beroep landbouwer wonende te Vinkeveen
  Dewelke ons verklaarde dat op den tweeden dag der maand mei dezes jaars
  des morgens ten vier ure binnen deze Gemeente ten zijnen huize (Wijk D Numero honderd
  zes en dertig ) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote
  Johanna Maria Kraaipoel zonder beroep wonende alhier
  aan welk kind gegeven worden den voornamen van Gerardus Jozef Maria
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Pleunen
  oud vijf en zeventig jaren van beroep veenman wonende te Vinkeveen
  en Jan Oussoren
  oud zeven en dertig jaren van beroep koopman wonende te Vinkeveen als getuigen
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte na voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen 
  Verbonden met Gerardus Jozef Maria Albers