Burgerlijken Stand overlijden Maria van HulstBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand overlijden Maria van Hulst 
  Korte titel Maria van Hulst 
  Archiefnummer Utrecht, akte 20, dagtekening 1 juni 1832 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S263 
  Tekst In het jaar achttienhonderd twee en dertig den eersten deze
  maand junij des voormiddags ten tien uure zijn voor ons Nicolaas
  van Voorthuijsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
  Stand van Utrecht verschenen:
  Gijsbert Bon oud vijf en zeventig jaren zonder beroep echtgenoot
  en Bernardus Harger oud vijftig jaren veehouder gebuur
  van de na te meldene overledene beiden in deze gmeente woonachtig
  dewelke ons hebben verklaard dat op den een en dertigsten der laatst
  voorgaande maand mei des avonds ten tien ure binnen deze gemeente
  is overleden Maria van Hulst oud zestig jaren geboren te
  Maarssen gewoons hebbende binnen deze gemeente huisvrouw
  van den eerst genoemden declarant en dochter van Jan van Hulst
  en Gerritje van Meden beiden overleden
  En is deze acte na gedane voorlezing door den laatstgenoemden onder-
  teekend hebbende de eerste declarant verklaard niet te kunnen
  schrijven 
  Verbonden met Maria van Hulst