Burgerlijken Stand geboorte Anna Sophia KoendersBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Anna Sophia Koenders 
  Korte titel Anna Sophia Koenders 
  Archiefnummer Diemen, akte 17, dagtekening 16 juni 1865 
  Vindplaats Gemeentearchief Diemen 
  Bron-ID S270 
  Tekst Heden den zestienden junij achttienhonderd
  vijf en zestig is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der
  gemeente Diemen verschenen
  Hendrik Koenders van beroep
  veehouder oud acht en dertig jaren
  wonende te Diemen welke ons heeft
  verklaard dat op den vijftienden junij
  dezes jaars des voormiddags ten vijf ure
  in het huis staande aan den Stammerdijk Wijk C No.104
  is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Johanna Hendri-
  ca de Wit van beroep zonder
  wonende te Diemen echtgenoot van den comparant
  welk kind zal genaamd worden Anna Sophia
  Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van George
  Frederik Nittinger van beroep
  zonder oud vier en veertig jaren wonende te Diemen
  en van Johannes Adolf van Endt
  van beroep Genees-, Heel- en Verloskundige oud zes en dertig jaren wonende
  te Diemen en is deze akte na voorlezing door ons
  den vader en de getuigen onderteekend 
  Verbonden met Anna Sophia Koenders