Burgerlijken Stand geboorte Catharina van NieropBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Catharina van Nierop 
  Korte titel Catharina Cornelia van Nierop 
  Archiefnummer Mijdrecht, akte 118, dagtekening 18 december 1906 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S297 
  Tekst In het jaar negentien honderd zes den achtienden dag der maand december
  verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht
  Jacobus van Nierop
  Dewelke ons verklaarde dat op den achttienden dag der maand december dezes jaars
  des voormiddags ten half een ure binnen deze Gemeente ten zijnen huize (Wijk een Numero twee
  honderd vijf en zeventig) is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn huis-
  vrouw Anna Bosman zonder beroep wonende alhier
  aan welk kind gegeven worden de voornamen van Catharina Cornelia
  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Wijngaarden
  oud veertig jaren van beroep kleermaker wonende te Mijdrecht
  en Pieter den Oudendammer
  oud een en veertig jaren van beroep kleermaker wonende te Mijdrecht als getuigen
  Hebbende wij de tegenwoordige Acte na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen 
  Verbonden met Catharina Cornelia van Nierop