Burgerlijken Stand geboorte Anthonius de RijkBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Anthonius de Rijk 
  Korte titel Anthonius de Rijk 
  Archiefnummer Abcoude-Proostdij, akte 6, dagtekening 1 maart 1839 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S306 
  Tekst Op heden den eersten maart des jaars achttien honderd negen en dertig is voor
  ons ondergeteekende Nicolaas van Voorthuijsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
  Abcoude Proostdij en Aasdom Arrondissement en Provincie Utrecht verschenen:
  Willem de Rijk oud vijf en dertig jaren veehouder wonende in deze gemeente
  ons verklaarde dat op den acht en twintigsten februarij dezes jaars des mid-
  dags ten drie ure alhier is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem
  en zijne vrouw Johanna van Nes oud vier en dertig jaren mede alhier wonen-
  de en aan welk kind hij verklaart te zullen geven den voornaam van Anthonius
  De gemelde verklaring is gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Kroonenburg
  oud vijftig jaren van beroep wagenmaker wonende in deze gemeente en Arie de
  Rijk oud een en dertig jaren van beroep veehouder mede in deze gemeente woonachtig als getuigen
  En is deze akte na gedane voorlezing door den declarant en de getuigen benevens ons onderteekend 
  Verbonden met Anthonius de Rijk