Burgerlijken Stand geboorte Adrianus R?lingBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Adrianus R?ling 
  Korte titel Adrianus Röling 
  Archiefnummer Aarlanderveen, akte 100, dagtekening 22 oktober 1857 
  Vindplaats Streekarchief Rijnlands Midden (SRM) 
  Bron-ID S311 
  Tekst In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig
  den twee en twintigsten der maand october is voor ons ondergeteekende
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Aarlanderveen verschenen
  Bernardus R?ling oud
  zeven en twintig jaren van beroep bouwman wonende alhier
  welke ons verklaard heeft dat Geertje den Blanken
  deszelfs huisvrouw
  binnen deze Gemeente op den
  een en twintigsten der maand october dezes jaars des morgens ten zes
  ure bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij bij deze
  geeft de voornaam van Adrianus
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries van
  Dolder oud drie en zestig jaren van beroep bouwman
  en van Jacob van der Ben oud
  zeven en twintig jaren van beroep zonder wonende beide alhier
  En is deze akte van geboorte na gedane voorlezing door den declarant
  en laatstgenoemden getuige benevens ons
  onderteekend hebbende de eerstgenoemde
  getuige verklaard niet te kunnen schrijven
  noch zijnen naam teekenen als hebbende
  zulks niet geleerd 
  Verbonden met Adrianus Roling