Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand geboorte Adrianus R?lingBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Adrianus R?ling 
  Korte titel Adrianus Röling 
  Archiefnummer Aarlanderveen, akte 100, dagtekening 22 oktober 1857 
  Vindplaats Streekarchief Rijnlands Midden (SRM) 
  Bron-ID S311 
  Tekst In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig

  den twee en twintigsten der maand october is voor ons ondergeteekende

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Aarlanderveen verschenen

  Bernardus R?ling oud

  zeven en twintig jaren van beroep bouwman wonende alhier

  welke ons verklaard heeft dat Geertje den Blanken

  deszelfs huisvrouw

  binnen deze Gemeente op den

  een en twintigsten der maand october dezes jaars des morgens ten zes

  ure bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij bij deze

  geeft de voornaam van Adrianus

  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries van

  Dolder oud drie en zestig jaren van beroep bouwman

  en van Jacob van der Ben oud

  zeven en twintig jaren van beroep zonder wonende beide alhier

  En is deze akte van geboorte na gedane voorlezing door den declarant

  en laatstgenoemden getuige benevens ons

  onderteekend hebbende de eerstgenoemde

  getuige verklaard niet te kunnen schrijven

  noch zijnen naam teekenen als hebbende

  zulks niet geleerd 
  Verbonden met (1) Adrianus Roling