Verhuur van een boerderij met boomgaardBron informatie

 • Titel Verhuur van een boerderij met boomgaard 
  Korte titel Notarieel Huur en Verhuur 
  Auteur Notaris J.J. Kruyder 
  Archiefnummer U224a2 akte 137 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S4 
  Tekst No.269 folio 335

  Op huijden den 22e augustij 1761
  compareerde voor mij Jan Jacob Kruijde
  notaris 's Hoofs van Utrecht etc. en voor de nabe-
  noemde getuijgen

  De Heer Jan van der Pant mede notaris 's Hoofs
  voorsz:[egde] etc, etc, en verklaarde verhuurt te hebben aan
  en ten behoeve van Jan Snaterse den Jongen die
  mede compareerden bekende in hure aan te
  nemen sekere bouw, huisinge met een berg
  en omtrent tien mergen weij en hooijlanden
  staande en gelegen onder de Gerechte van
  's Gravensloot, de streckinge en belendinge
  den huurder bekend en reets door hem ses jaren
  in hure gebruijkt en sal mede onder het
  verhuurde begrepen sijn het gras gewasch van
  omtrent twee mergen hoijland, onder den voorsz:[egde]
  gerechte agter het weer genaamt den Dikken
  Boom op conditie van het op st:Jan of veertien
  dagen onbegrepen te maijen dog alles voet-
  stoots en dit voor den tijd van ses aan een
  volgende jaren die ingang nemen sullen
  ten opsigte der landen met primo januarij
  en de huisinge en verder getimmerte met
  primo maij beide des aanstaande jaars 1700
  twee en sestigh en expireren sullen primo
  januarij en maij 1700 agt en sestigh


  en dat jaarlijx en ider jaar voor en om
  de somma van een hondert en veertig guldens
  eensgelt boven en behalven nog twee man-
  den met appelen jaarlijx tot toepagt in-
  dien er so veel gewassen sijn of anders die
  er sijn

  Den Heere verhuurder neemt op sig te
  voldoen alle 's lands lasten uijt dit ver-
  huurde gaande gene vandien uitgesondert
  zelfs de twintig stuijvers personeel te be-
  talen de huurpenningen op corsmis in
  ider jaar

  Den huurder sal ten sijnen pericule de
  voorschreve tien mergen uit alle schouwen
  en bauwerken moeten houden en bewaren
  mitsgaders het verhuurde wel en na be-
  horen havenen en van alle nadeligh
  kruijt zuijveren en weder op leveren
  volgens de ordonnantie op de abuijsen
  en inconvenienten der huijslieden geë-
  maneert of nog te emaneren

  De hessie en andere welighijd op het ver-
  huurde vallende sal aldaar moeten blijven
  selfs het laatste jaar en het hoij geconsumeert


  worden tot dat de beesten in 't velt sullen
  sijn waar en tegens den huurder alle het
  houtgewasch omme de tien mergen staande
  op het vierde jaar mogen hakken

  Tot nakominge van 't gene voorsz:[egde] is verbinden
  de comparanten hunne personen en goederen
  submitterende deselve aan de judicature van
  den Edele Hove en Achtbare Gerechte van Utrecht
  en alle andere Heeren, Hoven, Regteren en Rechten
  en omme dese ten allen tijden nader te reitereren
  renoveren en te bekennen hem huurder in
  den inhoude deses te condemneren verklaar-
  de hij te constitueren Bernardus Sluijterman
  procureur voor den voorsz:[egde] Ed:[ele] Hove ofte een
  van de andere procureurs in der tijd aldaar
  postulerende 't saam of een ider van hun
  in't bijsonder belovende de rato onder ver-
  band en subnissie als na regten versoe-
  kende en consenterende hier van acte
  die dese is Aldus gedaan ende gepasseert
  binnen Utrecht ter presentie van Jacob
  Schuts en Leendert Noordijk als getuijgen 
  Verbonden met Johannis Jans Snater