Verhuur van een boerderij met boomgaardBron informatie

 • Titel Verhuur van een boerderij met boomgaard 
  Korte titel Notarieel Huur en Verhuur 
  Auteur notaris J.J. Kruyder 
  Archiefnummer U224a4 akte 81 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S5 
  Tekst No.499 fol:187

  Op huijden den 11e april 1767
  compareerde voor mij Jan Jacob Kruijder
  notaris 's Hoofs van Utrecht etc. en voor de nagenoemde
  getuijgen

  De Heer Jan van der Pant mede notaris 's Hoofs
  voorsch[even] en verklaarde te hebben verhuurd aan en ten behoeve
  van Jan Snaterse den Jongen die mede compareerden en bekende
  gehuurd te heben zekere (bouw) huijsinge met een berg en om-
  trent tien mergen als mede nog zes mergen en dus te saamen zes-
  tien mergen zoo bouw, weij als hooijland gelegen in drie perceelen
  onder den gerechte van 's Gravensloot dogh zoo groot en klijn des(aam)
  aldaar gelegen zijn hem huurder de strekkinge en belendinge
  wel bekend dit voor den tijd van seven aan den andere ...........
  jaren een ingang genomen hebben ten aanzien van het land
  met den eerste januarij en ten opzichte der huizinge en verder
  getimmerte met den 1 maij beide deses jaars 1767en eindige
  zullen met den eerste januarij en maij des jaars 1774
  jaarlijks voor en om de somme van twee honderd en twintig
  guldens eensgeld boven en behalve twee manden appels
  ................ soo veel gewassen zijn en anders die zijn jaarlijks tot
  toepacht blijvende alle de ongelden ..... dit verhuurde gaande
  zelfs de ..... resp:[ective] personen tot lasten van de Heer verhuurder

  Te betalen de huurpenningen op kersmis in ider
  jaar


  Den huurder zal het verhuurde van tijd tot tijd moeten
  ....... maken en ten zijnen .......... uijt alle schouwen en
  bouwwerken moeten houden en bouwen mitsg[ade]rs hetzelve
  wel en nabehoren 
  Verbonden met Jan Snaters