Verhuur van een boerderij met boomgaard (eerste keer)Bron informatie

 • Titel Verhuur van een boerderij met boomgaard (eerste keer) 
  Korte titel Notarieel Huur en Verhuur 
  Auteur notaris T. van Weydom 
  Archiefnummer U232a1 akte 14 (1ste) 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S6 
  Tekst Op den achtste mei seven {tienden}
  s:s {zes} en vijftig
  Compareerden voor mij Thomas van Weijdom
  Nots: 's Hoofs van Utrecht bij de Ed: Achtb:
  vroedschap geadmitteert aldaar residerende
  De Heer Jan van der Pant mede nots:
  's Hoofs voorsz: etc.etc. dewelke verklaarden verhuurt
  te hebben aan Jan Snaterse den jongen die
  mede compareerden bekende in hure aan te nemen sekere
  bouwhuisinge met een bergh en omtrent tien mer-
  gen wij en hoijland staande ende gelegen in twee percee-
  len onder den gerechte van 's Gravensloot alse vier
  mergen agter het getimmerte strekt voor ter halver-
  sloot van het Oudeland tot agter over de Gelderse Kade
  belent ten westen Jan Cornelis van Soest en ten noor-
  den Zegerom van der Hoek en de ses mergen strekken
  als voren belend ten westen den Heer N: Kaar en Krijnt-
  je sw Vosch gebruijkt is geweest en zal mede onder
  het [ver]huurde begrepen zijn het grasgewasch van twee
  mergen hoijland onder den voorsz: geregte agter het
  Weer genaamt den Dikke Boom gelegen dog alles voet-
  stoots den huurder bekend dit voor den tijd van ses agter
  een volgende jaren die ingang reeds genomen hebben ten op-
  sigte der landen p[ri]mo januarius en getimmerte ingang ne-
  men zal p[ri]mo maij beide deses jaars 1756 in .........
  p[ri]mo januarius en maij 1762 de twee eerste jare voor
  hondert en dartig guldens de vier laatste jare voorhon-
  dert veertig guldens eensgeld boven en be
  halven nog twee


  manden met appelen jaarlijx tot toepagt indi-
  er zo veel gewassen zijn of anders die er zijn den Heer
  verhuurder neemt op sig te voldoen alle 's lands lasten
  uit dit verhuuder gande gene van dien uitgesonderd
  selfs de twintig stuivers personeel te betalen de
  huurpenningen op corsmis in ijder jaar
  Den huurder zal ten zijnen perceelen de voorsz: vier en
  ses mergen uit alle schouwen en banwerken moe-
  ten houden en bewaren mitsg[ade]rs het verhuurde wel
  en na behoren havenen volgens de ordonnantie op de
  ab...ijsen en inconvenienten der huislieden ge?maneert
  of nog te emaneren De messie en andere welighijd
  op het verhuurde vallende zal aldaar moeten blij-
  ven zelfs het laatste jaar en het hoij geconsumeert
  worden tot dat de beesten in het velt zullen zijn
  waar en tegens den huurder alle 't hout gewascht
  omme de vier en ses mergen staande op het vier
  jaar mogen hakken
  Tot nakominge verbinden comparanten hare perso[nen]
  en goederen submitterende d: Ed: Hove van Utrecht
  en allen andren constitueerende Meeus de Leeuw ......
  voor d: Ed: Hove of de andre pros: in der tijd aldaar postlule
  de 't saam ider in 't bisonder om te reitereren hem huur-
  der te condemneren:
  Gepasseert 't Utrecht present Jacobus van Someren
  en Jacob Schuts clerquen als getuigen 
  Verbonden met Jan Snaters